ΧΕ-997 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΔΑ: 6Α7446907Θ-Υ5Κ

Θέμα: ΧΕ-997 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημερομηνία: 08/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:48:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7446907Θ-Υ5Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου