ΧΕ-1069 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 68ΥΝ46907Θ-ΡΛΚ

Θέμα: ΧΕ-1069 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΥΝ46907Θ-ΡΛΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου