ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» (CPV: 33141624-0 & 33124131-2)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.970,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 96.682,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 68Ε946907Θ-ΔΔΡ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»
(CPV: 33141624-0 & 33124131-2)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.970,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 96.682,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 11:50:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Ε946907Θ-ΔΔΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου