ΧΕ-1181 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 – ΑΔΑ: 67ΥΨ46907Θ-ΜΞΙ

Θέμα: ΧΕ-1181 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:15:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΥΨ46907Θ-ΜΞΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου