ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 67Θ346907Θ-ΣΝΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 09:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Θ346907Θ-ΣΝΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου