ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ – ΑΔΑ: 66ΞΙ46907Θ-Γ0Μ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 14:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΞΙ46907Θ-Γ0Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου