ΧΕ-1146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK A 2021 (182.12) – ΑΔΑ: 66ΒΞ46907Θ-ΣΡΥ

Θέμα: ΧΕ-1146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK A 2021 (182.12)
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 09:07:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΞ46907Θ-ΣΡΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου