ΧΕ-1175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. Α 244/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 16/30-06-2021 Θ35 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. – ΑΔΑ: 66ΦΘ46907Θ-ΨΞΑ

Θέμα: ΧΕ-1175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. Α 244/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 16/30-06-2021 Θ35 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 14:57:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΦΘ46907Θ-ΨΞΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου