Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 11122/24-5-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ – ΑΔΑ: 612Υ46907Θ-ΑΞ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 11122/24-5-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 14:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 612Υ46907Θ-ΑΞ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου