Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.304/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία SIDAPHARM IKE – ΑΔΑ: 60ΤΣ46907Θ-60Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.304/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία SIDAPHARM IKE
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 11:34:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΤΣ46907Θ-60Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου