ΧΕ-717 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2101/2022 ) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (864.17) – ΑΔΑ: ΡΩΞΩ46907Θ-ΩΞΣ

Θέμα: ΧΕ-717 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2101/2022 ) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (864.17)
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 14:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΞΩ46907Θ-ΩΞΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου