ΧΕ-652 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ρ78Μ46907Θ-ΣΑΦ

Θέμα: ΧΕ-652 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ78Μ46907Θ-ΣΑΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου