ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ "ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COLOR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ρ6ΤΘ46907Θ-0Τ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ "ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COLOR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 13:41:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΤΘ46907Θ-0Τ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου