ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ – ΑΔΑ: Ρ4Φ946907Θ-Σ0Ζ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 14:32:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Φ946907Θ-Σ0Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου