ΧΕ-860 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ρ1Π046907Θ-Δ68

Θέμα: ΧΕ-860 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/06/2023 14:07:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1Π046907Θ-Δ68
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου