ΧΕ-733 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΖΓΞ46907Θ-ΜΚΤ

Θέμα: ΧΕ-733 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΓΞ46907Θ-ΜΚΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου