ΧΕ-705 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2102/22) , CLAW A 21 (25312.07), CLAW Β ‘ 21 (14799.6), R. A 21 (545.71), R. B 21 (1194.94), R. Γ’ 21 (748.32), R. Δ’ 21 (1277.37) – ΑΔΑ: ΨΥΟΨ46907Θ-ΦΣΤ

Θέμα: ΧΕ-705 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2102/22) , CLAW A 21 (25312.07), CLAW Β ‘ 21 (14799.6), R. A 21 (545.71), R. B 21 (1194.94), R. Γ’ 21 (748.32), R. Δ’ 21 (1277.37)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΟΨ46907Θ-ΦΣΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου