Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΥΚ446907Θ-ΚΚΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 08:12:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΚ446907Θ-ΚΚΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου