ΧΕ-914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞ7846907Θ-ΣΣΠ

Θέμα: ΧΕ-914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7846907Θ-ΣΣΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου