ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ -ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΑΔΑ: ΨΒΕΝ46907Θ-ΝΘ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ -ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 08:48:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΝ46907Θ-ΝΘ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου