Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.53/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: ΨΒΔΔ46907Θ-ΤΚ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.53/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:41:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΔΔ46907Θ-ΤΚ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου