ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (CPV: 33141127-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.760,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 26.848,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΤΠ646907Θ-ΖΨ1

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
(CPV: 33141127-6)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.760,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 26.848,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 09:47:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΠ646907Θ-ΖΨ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου