ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΘ546907Θ-7ΗΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 11:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘ546907Θ-7ΗΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου