ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ 2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΕΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΤ0Μ46907Θ-Γ9Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ 2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΕΡΕΣ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 12:25:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0Μ46907Θ-Γ9Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου