ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΣ0Υ46907Θ-7Μ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΕ
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 11:03:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ0Υ46907Θ-7Μ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου