ΧΕ-629 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 411/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΤΤ46907Θ-5ΥΦ

Θέμα: ΧΕ-629 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 411/2023
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:26:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤΤ46907Θ-5ΥΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου