ΧΕ-632 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022 – ΑΔΑ: ΨΡΠΟ46907Θ-Β70

Θέμα: ΧΕ-632 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:28:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΠΟ46907Θ-Β70
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου