ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CYSTISTAT 40MG/50ML – ΑΔΑ: ΨΡΚΣ46907Θ-ΚΗΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CYSTISTAT 40MG/50ML
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 08:08:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚΣ46907Θ-ΚΗΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου