ΧΕ-935 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΡΦΥ46907Θ-ΜΜΕ

Θέμα: ΧΕ-935 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΦΥ46907Θ-ΜΜΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου