Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.116/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ CD-INKJET " από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΨΜ546907Θ-Δ1Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.116/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ CD-INKJET "
από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 13:22:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜ546907Θ-Δ1Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου