ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ".ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 535/2023 – ΑΔΑ: ΨΨ2Ε46907Θ-ΨΡΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ".ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 535/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 11:41:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ2Ε46907Θ-ΨΡΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου