ΧΕ-889 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΠΩΨ46907Θ-75Α

Θέμα: ΧΕ-889 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 30/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΩΨ46907Θ-75Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου