Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 281) – ΑΔΑ: ΨΩΠ246907Θ-67Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "
από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 281)
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 10:35:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠ246907Θ-67Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου