ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ – ΑΔΑ: ΨΩΩΞ46907Θ-ΥΤ7

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 12:17:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΞ46907Θ-ΥΤ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου