ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΦΒ7/46512/Κ3/25-4-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: ΨΩΛΘ46907Θ-ΨΝΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΦΒ7/46512/Κ3/25-4-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 14:43:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΘ46907Θ-ΨΝΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου