ΧΕ-606 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV-2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΟΑΥ46907Θ-82Π

Θέμα: ΧΕ-606 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV-2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:06:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΥ46907Θ-82Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου