ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 – ΑΔΑ: ΨΚ9Ω46907Θ-ΦΨ6

Θέμα: ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:28:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9Ω46907Θ-ΦΨ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου