Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 811/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚ8Σ46907Θ-Υ0Ζ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 811/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 13:19:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8Σ46907Θ-Υ0Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου