ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: ΨΗΨΙ46907Θ-ΞΕ7

Θέμα: ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:04:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΨΙ46907Θ-ΞΕ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου