ΧΕ-739 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " & " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗ8Π46907Θ-ΞΩΩ

Θέμα: ΧΕ-739 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " & " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8Π46907Θ-ΞΩΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου