ΧΕ-656 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΓΒ946907Θ-Π3Ω

Θέμα: ΧΕ-656 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΒ946907Θ-Π3Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου