ΧΕ-635 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: ΨΓ9846907Θ-Ω58

Θέμα: ΧΕ-635 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:27:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ9846907Θ-Ω58
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου