ΧΕ-878 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΓ5Ι46907Θ-ΜΡΠ

Θέμα: ΧΕ-878 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 30/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:03:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ5Ι46907Θ-ΜΡΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου