ΧΕ-623 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ -ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΕΓΡ46907Θ-ΕΚ8

Θέμα: ΧΕ-623 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ -ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓΡ46907Θ-ΕΚ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου