Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΔΘΖ46907Θ-ΥΞΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 12:51:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΘΖ46907Θ-ΥΞΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου