ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡ ΑΠΟΦ ΓΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΡΑΓΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡ ΑΙΘ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΝ – ΑΔΑ: ΨΔΗΠ46907Θ-0ΒΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡ ΑΠΟΦ ΓΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΡΑΓΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡ ΑΙΘ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΝ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗΠ46907Θ-0ΒΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου