ΧΕ-650 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔΔ546907Θ-ΚΥΦ

Θέμα: ΧΕ-650 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 10:17:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΔ546907Θ-ΚΥΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου