ΧΕ-685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔ9Π46907Θ-ΑΘ1

Θέμα: ΧΕ-685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ9Π46907Θ-ΑΘ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου