ΧΕ-805 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΟ346907Θ-Ξ5Π

Θέμα: ΧΕ-805 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟ346907Θ-Ξ5Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου