ΧΕ-670 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΧΧ946907Θ-ΒΝΤ

Θέμα: ΧΕ-670 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧ946907Θ-ΒΝΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου